PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, prin completarea următoarelor câmpuri: nume și prenume, adresa de e-mail.

Scopul colectării datelor este acela de a răspunde utilizatorilor cu privire la problemele puse de aceștia.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Durata stocării datelor cu caracter personal mai sus menționate este pe perioada până la care utilizatorul va primi un răspuns.

Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de următoarele drepturi:

- dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

- dreptul la portabilitate – se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator;

- dreptul la opoziție – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;

- dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

- dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora, în cazul în care societatea noastră nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale;

- dreptul de a vă adresa justiției.

Toate aceste drepturi le puteți exercita prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nu în ultimul rând, societatea noastră aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.